admin-yueqian 发表于 2019-10-24 01:18:43

得到专栏——精品课合集2

得到专栏——精品课合集2百度网盘免费下载

资源下载:点击进入下载专区,(下载专区仅供VIP开放,如果您不是VIP,则无权访问,需先加入VIP)

https://www.yueqianzy.com/static/image/hrline/line9.pnghttps://www.yueqianzy.com/static/image/hrline/line9.pnghttps://www.yueqianzy.com/static/image/hrline/line9.pnghttps://www.yueqianzy.com/static/image/hrline/line9.pnghttps://www.yueqianzy.com/static/image/hrline/line9.pnghttps://www.yueqianzy.com/static/image/hrline/line9.pnghttps://www.yueqianzy.com/static/image/hrline/line9.pnghttps://www.yueqianzy.com/static/image/hrline/line9.pnghttps://www.yueqianzy.com/static/image/hrline/line9.png


资源部分目录

││   ├── 郝博士的皮肤管理课││   │   ├── 1.皮肤的三大功能.mp3││   │   ├── 1皮肤的三大功能.jpg││   │   ├── 2.皮肤的健康管理.mp3│   ││   ├── 2皮肤的健康管理1.jpg││   │   ├── 2皮肤的健康管理2.jpg││   │   ├── 3. 皮肤的年轻管理.mp3││   │   ├── 3皮肤的年轻管理1.jpg││   │   ├── 3皮肤的年轻管理2.jpg││   │   ├── 4. 基础护肤,三件套足够.mp3││   │   ├── 4基础护肤,三件套足够1.jpg││   │   ├── 4基础护肤,三件套足够2.jpg││   │   ├── 5. 护肤升级,钱该花在哪.mp3││   │   ├── 5护肤升级,钱该花在哪1.jpg││   │   ├── 5护肤升级,钱该花在哪2.jpg││   │   ├── 6. 护肤品使用秘笈.mp3││   │   ├── 6护肤品使用秘笈1.jpg││   │   ├── 6护肤品使用秘笈2.jpg││   │   ├── 7. 医学美容初入门.mp3││   │   ├── 7医学美容初入门1.jpg││   │   ├── 7医学美容初入门2.jpg││   │   ├── 8. 皮肤.mp3││   │   ├── 8皮肤1.jpg││   │   ├── 8皮肤2.jpg││   │   ├── 【试听】买护肤品你到底该听谁的?.mp3││   │   ├── 【试听】买护肤品你到底该听谁的?1.jpg││   │   ├── 【试听】买护肤品你到底该听谁的?2.jpg││   │   └── 课程介绍.jpg││   ├── 互 联 网 文 明 怎 样 改 变 城市││   │   ├── 1’.’城’市’是’最’早’期’的’互’联’网’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 1’0’.’未’来’城’市’,’文’明’新’物’种’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 2’.’买’房’就’是’买’城’市’的’股’票’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 3’.’城’市’与’互’联’网’的’进’化’之’争’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 4’.’城’市’多’巴’胺’大’贬’值’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 5’.’失’效’的’《’雅’典’宪’章’》’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 6’.’碎’片’化’:’城’市’夹’缝’的’魅’力’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 7’.’分’布’化’:’快’递’、’外’卖’和’便’利’店’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 8’.’自’发’化’:’人’与’城’市’的’双’赢’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 9’.’微’型’化’:’电’影’院’的’兴’起’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3│   ││   ├── 【’试’听’】’为’什’么’你’需’要’关’注’城’市’的’命’运’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   └── 互’联’网’文’明’怎’样’改’变’城’市’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   ├── 家 庭 背 景 声 : 狂 放 诗 仙李 太 白││   │   ├── 0’0’.’给’你’一’个’无’限’接’近’李’白’的’机’会’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 0’0’.’给’你’一’个’无’限’接’近’李’白’的’机’会’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 0’1’.’上’李’邕’:’天’才’起’步’时’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 0’1’.’上’李’邕’:’天’才’起’步’时’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 0’2’.’蜀’道’难’:’向’最’难’处’去’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 0’2’.’蜀’道’难’:’向’最’难’处’去’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 0’3’.’行’路’难’:’愈’难’愈’向’前’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 0’3’.’行’路’难’:’愈’难’愈’向’前’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 0’4’.’将’进’酒’:’诗’与’酒’的’情’分’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 0’4’.’将’进’酒’:’诗’与’酒’的’情’分’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 0’5’.’南’陵’别’儿’童’入’京’:’人’生’的’得’意’与’失’意’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 0’5’.’南’陵’别’儿’童’入’京’:’人’生’的’得’意’与’失’意’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 0’6’.’清’平’调’三’首’:’生’花’妙’笔’的’无’奈’和’悲’凉’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 0’6’.’清’平’调’三’首’:’生’花’妙’笔’的’无’奈’和’悲’凉’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 0’7’.’月’下’独’酌’:’人’前’醉’后’,’谁’是’李’白’?’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’.jpg││   │   ├── 0’7’.’月’下’独’酌’:’人’前’醉’后’,’谁’是’李’白’?’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’.mp3││   │   ├── 0’8’.’梦’游’天’姥’吟’留’别’:’诗’仙’的’梦’与’幻’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’.jpg││   │   ├── 0’8’.’梦’游’天’姥’吟’留’别’:’诗’仙’的’梦’与’幻’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’.mp3││   │   ├── 0’9’.’登’金’陵’凤’凰’台’:’遍’尝’愁’滋’味’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 0’9’.’登’金’陵’凤’凰’台’:’遍’尝’愁’滋’味’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 1’0’.’宣’州’谢’朓’楼’饯’别’校’书’叔’云’:’旷’达’者’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’.jpg││   │   ├── 1’0’.’宣’州’谢’朓’楼’饯’别’校’书’叔’云’:’旷’达’者’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’.mp3││   │   ├── 1’1’.’早’发’白’帝’城’:’六’十’载’的’悲’欣’交’集’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’.jpg││   │   ├── 1’1’.’早’发’白’帝’城’:’六’十’载’的’悲’欣’交’集’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’.mp3││   │   ├── 1’2’.’临’路’歌’:’大’鹏’的’哀’歌’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 1’2’.’临’路’歌’:’大’鹏’的’哀’歌’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 1’3’.’李’白’诗’中’月’:’诗’十’首’欣’赏’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 1’3’.’李’白’诗’中’月’:’诗’十’首’欣’赏’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 家’庭’背’景’声’:’狂’放’诗’仙’李’太’白’目’录’1’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’.jpg││   │   └── 家’庭’背’景’声’:’狂’放’诗’仙’李’太’白’目’录’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   ├── 敬子的整理收纳课││   │   ├── 1. 扔东西的五个准则.mp3││   │   ├── 10. 收纳:空间规划和实践.mp3││   │   ├── 10收纳:空间规划和实践1.jpg││   │   ├── 10收纳:空间规划和实践2.jpg││   │   ├── 10收纳:空间规划和实践3.jpg││   │   ├── 1扔东西的五个准则1.jpg││   │   ├── 1扔东西的五个准则2.jpg││   │   ├── 2 区分属性不同,决定处理策略1.jpg││   │   ├── 2. 区分属性不同,决定处理策略.mp3││   │   ├── 2区分属性不同,决定处理策略2.jpg││   │   ├── 3 整理的基本流程2.jpg││   │   ├── 3. 整理的基本流程.mp3││   │   ├── 3整理的基本流程1.jpg││   │   ├── 4. 通过整理透视人际关系.mp3││   │   ├── 4通过整理透视人际关系1.jpg││   │   ├── 4通过整理透视人际关系2.jpg││   │   ├── 5. 如何处理无用的高价物品.mp3││   │   ├── 5如何处理无用的高价物品1.jpg││   │   ├── 5如何处理无用的高价物品2.jpg││   │   ├── 6 如何整理充满回忆的物品1.jpg││   │   ├── 6. 如何整理充满回忆的物品.mp3││   │   ├── 6如何整理充满回忆的物品2.jpg││   │   ├── 7. 如何为实现梦想而整理.mp3││   │   ├── 7如何为实现梦想而整理1.jpg││   │   ├── 7如何为实现梦想而整理2.jpg││   │   ├── 8. 收纳:因人而异,确立收纳风格.mp3││   │   ├── 8收纳:因人而异,确立收纳风格1.jpg││   │   ├── 8收纳:因人而异,确立收纳风格2.jpg││   │   ├── 9. 收纳:降低信息干扰的影响.mp3││   │   ├── 9收纳:降低信息干扰的影响1.jpg││   │   ├── 9收纳:降低信息干扰的影响2.jpg│   ││├── 【试听】你的人生需要一场整理.mp3││   │   ├── 【试听】你的人生需要一场整理1.jpg││   │   ├── 【试听】你的人生需要一场整理2.jpg││   │   ├── 【试听】你的人生需要一场整理3.jpg││   │   └── 课程介绍.jpg││   ├── 恋爱婚姻法律课││   │   ├── 1 恋爱走心也要讲金1.jpg││   │   ├── 1 恋爱走心也要讲金2.jpg││   │   ├── 1. 恋爱走心也要讲金.mp3││   │   ├── 2. 婚前财产保护.mp3││   │   ├── 2婚前财产保护1.jpg││   │   ├── 2婚前财产保护2.jpg││   │   ├── 2婚前财产保护3.jpg││   │   ├── 3. 用财务安排修出婚姻护城河.mp3││   │   ├── 3用财务安排修出婚姻护城河1.jpg│   │   │├── 3用财务安排修出婚姻护城河2.jpg││   │   ├── 4. 家庭房产的法律风险.mp3││   │   ├── 4家庭房产的法律风险1.jpg││   │   ├── 4家庭房产的法律风险2.jpg││   │   ├── 4家庭房产的法律风险3.jpg││   │   ├── 5. 创业夫妻的法律风险.mp3││   │   ├── 5创业夫妻的法律风险1.jpg││   │   ├── 5创业夫妻的法律风险2.jpg││   │   ├── 5创业夫妻的法律风险3.jpg││   │   ├── 6. 构筑家庭财富.mp3││   │   ├── 6构筑家庭财富1.jpg││   │   ├── 6构筑家庭财富2.jpg││   │   ├── 7 发生婚变,怎么更好地保全自己1.jpg││   │   ├── 7 发生婚变,怎么更好地保全自己2.jpg││   │   ├── 7 发生婚变,怎么更好地保全自己3.jpg││   │   ├── 7. 发生婚变,怎么更好地保全自己.mp3││   │   ├── 8. 懂法,做更好的父母.mp3││   │   ├── 8懂法,做更好的父母1.jpg││   │   ├── 8懂法,做更好的父母2.jpg││   │   ├── 【试听】不要在离婚时才想起婚姻法.mp3││   │   ├── 【试听】不要在离婚时才想起婚姻法1.jpg││   │   ├── 【试听】不要在离婚时才想起婚姻法2.jpg││   │   ├── 答疑二:“忠诚协议”能保证什么?.jpg││   │   ├── 答疑三:知识产权,属于夫妻共同财产吗?.jpg││   │   ├── 答疑三:知识产权,属于夫妻共同财产吗?4.jpg││   │   ├── 答疑一:婚前的房,婚后的收益归谁.jpg││   │   └── 课程介绍.jpg││   ├── 琴童家长准备课││   │   ├── 1 学琴预备:让孩子爱上音乐2.jpg││   │   ├── 1. 学琴预备:让孩子爱上音乐.mp3││   │   ├── 1学琴预备:让孩子爱上音乐1.jpg││   │   ├── 2. 音乐启蒙从什么乐器开始.mp3││   │   ├── 2音乐启蒙从什么乐器开始1.jpg││   │   ├── 2音乐启蒙从什么乐器开始2.jpg││   │   ├── 3. 如何精明地买琴.mp3││   │   ├── 3如何精明地买琴1.jpg││   │   ├── 3如何精明地买琴2.jpg││   │   ├── 4.选择启蒙老师的四个原则.mp3││   │   ├── 4选择启蒙老师的四个原则1.jpg││   │   ├── 4选择启蒙老师的四个原则2.jpg││   │   ├── 5. 如何判断孩子的音乐前途.mp3││   │   ├── 5如何判断孩子的音乐前途1.jpg││   │   ├── 5如何判断孩子的音乐前途2.jpg││   │   ├── 6. 如何正确地练琴.mp3││   │   ├── 6如何正确地练琴1.jpg││   │   ├── 6如何正确地练琴2.jpg││   │   ├── 7. 如何正确地看待考级.mp3││   │   ├── 7如何正确地看待考级1.jpg││   │   ├── 7如何正确地看待考级2.jpg││   │   ├── 8. 如何陪孩子练琴.mp3││   │   ├── 8如何陪孩子练琴1.jpg││   │   ├── 8如何陪孩子练琴2.jpg││   │   ├── 【试听】孩子学琴家长为什么要做准备?.jpg││   │   ├── 【试听】孩子学琴家长为什么要做准备?.mp3││   │   └── 课程介绍.jpg││   ├── 曲 凯怎 样 成 为 解 决 问 题 的 高 手││   │   ├── 0.你能从这期课听到什么││   │   │├── 0’.’你’能’从’这’期’课’听’到’什’么’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │   └──0’.’你’能’从’这’期’课’听’到’什’么’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.pdf││   │   ├── 1.解决问题的基本步骤││   │   │├── 1’.’解’决’问’题’的’基’本’步’骤’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 1’.’解’决’问’题’的’基’本’步’骤’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.pdf││   │   ├── 2.明确及理解问题││   │   │├── 2’.’明’确’及’理’解’问’题’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 2’.’明’确’及’理’解’问’题’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.pdf││   │   ├── 3.定位和拆解问题││   │   │├── 3’.’定’位’和’拆’解’问’题’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   ││   └── 3’.’定’位’和’拆’解’问’题’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.pdf││   │   ├── 4.公式化拆解的两个案例││   │   │├── 4’.’公’式’化’拆’解’的’两’个’案’例’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 4’.’公’式’化’拆’解’的’两’个’案’例’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.pdf││   │   ├── 5.拆解问题的推理模式││   │   │├── 5’.’拆’解’问’题’的’推’理’模’式’1’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   │├── 5’.’拆’解’问’题’的’推’理’模’式’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 5’.’拆’解’问’题’的’推’理’模’式’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.pdf││   │   ├── 6.如何把问题拆解到底││   │   │├── 6’.’如’何’把’问’题’拆’解’到’底’1’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   │├── 6’.’如’何’把’问’题’拆’解’到’底’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png│   │   ││   ├── 6’.’如’何’把’问’题’拆’解’到’底’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 6’.’如’何’把’问’题’拆’解’到’底’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.pdf││   │   ├── 7.提出解决方案并总结问题││   │   │├── 7’.’提’出’解’决’方’案’并’总’结’问’题’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3│   │   ││   └── 7’.’提’出’解’决’方’案’并’总’结’问’题’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.pdf││   │   ├── 8.人生也是可拆解的复杂问题││   │   │├── 8’.’人’生’也’是’可’拆’解’的’复’杂’问’题’1’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’.png││   │   │├── 8’.’人’生’也’是’可’拆’解’的’复’杂’问’题’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 8’.’人’生’也’是’可’拆’解’的’复’杂’问’题’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.pdf││   ├── 如 何 成 为 有 效 学 习 的 高手││   │   ├── 1’.’找’到’适’合’你’的’学’习’方’法’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 1’.’找’到’适’合’你’的’学’习’方’法’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 2’.’不’谈’兴’趣’,’用’任’务’驱’动’学’习’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 2’.’不’谈’兴’趣’,’用’任’务’驱’动’学’习’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 3’.’拖’延’症’的’“’确’诊’与’治’疗’”’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 3’.’拖’延’症’的’“’确’诊’与’治’疗’”’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 4’.’在’衣’食’住’行’上’训’练’专’注’力’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 4’.’在’衣’食’住’行’上’训’练’专’注’力’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 5’.’直’奔’大’师’,’不’必’从’基’础’开’始’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg│   ││   ├── 5’.’直’奔’大’师’,’不’必’从’基’础’开’始’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 6’.’给’自’己’制’造’反’馈’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 6’.’给’自’己’制’造’反’馈’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 7’.’怎’样’突’破’学’习’瓶’颈’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 7’.’怎’样’突’破’学’习’瓶’颈’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── xiaoxiaotao_副本.jpg││   │   ├── 【’试’听’】’你’能’从’这’期’课’听’到’什’么’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   └── 【’试’听’】’你’能’从’这’期’课’听’到’什’么’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   ├── 如何成为 社 交高手~女篇││   │   ├── 1社交管理总论.mp3││   │   ├── 1社交管理总论1.jpg││   │   ├── 1社交管理总论2.jpg││   │   ├── 1社交管理总论3.jpg││   │   ├── 2. 人际圈管理.mp3││   │   ├── 2人际圈管理1.jpg││   │   ├── 2人际圈管理2.jpg││   │   ├── 2人际圈管理3.jpg││   │   ├── 3. 社交形象管理.mp3││   │   ├── 3社交形象管理1.jpg││   │   ├── 3社交形象管理2.jpg││   │   ├── 3社交形象管理3.jpg││   │   ├── 4. 陌生人管理.mp3││   │   ├── 4陌生人管理1.jpg││   │   ├── 4陌生人管理2.jpg││   │   ├── 4陌生人管理3.jpg││   │   ├── 5 饭局管理1.jpg││   │   ├── 5 饭局管理2.jpg││   │   ├── 5 饭局管理3.jpg││   │   ├── 5. 饭局管理.mp3││   │   ├── 6礼物管理.mp3││   │   ├── 6礼物管理1.jpg││   │   ├── 6礼物管理2.jpg││   │   ├── 6礼物管理3.jpg││   │   ├── 7. 生活服务管理.mp3││   │   ├── 7生活服务管理1.jpg││   │   ├── 7生活服务管理2.jpg││   │   ├── 7生活服务管理3.jpg││   │   ├── 【试听】女社交的加法和减法.mp3││   │   ├── 【试听】女社交的加法和减法1.jpg││   │   ├── 【试听】女社交的加法和减法2.jpg││   │   └── 课程介绍.jpg││   ├── 如何发挥身体语言的威力││   │   ├── 0【试听】不开口,身体就是影响力.jpg││   │   ├── 0【试听】不开口,身体就是影响力.mp3││   │   ├── 1注意开会时的身体语言.jpg││   │   ├── 1注意开会时的身体语言.mp3││   │   ├── 2陌生人社交场合如何亮相.jpg││   │   ├── 2陌生人社交场合如何亮相.mp3││   │   ├── 3设计演讲时的身体语言.jpg││   │   ├── 3设计演讲时的身体语言.mp3││   │   ├── 4把握非正式场合的距离.jpg││   │   ├── 4把握非正式场合的距离.mp3││   │   ├── 5商务餐桌上的得体仪态.jpg││   │   ├── 5商务餐桌上的得体仪态.mp3││   │   ├── 6异性相处时的身体语言.jpg││   │   └── 6异性相处时的身体语言.m4a││   ├── 如何开发孩子的数学潜力││   │   ├── 1. 如何教孩子理解“数的概念”.jpg││   │   ├── 1. 如何教孩子理解“数的概念”.m4a││   │   ├── 1. 如何教孩子理解“数的概念”2.jpg││   │   ├── 2. 如何教孩子“数的计算”.jpg││   │   ├── 2. 如何教孩子“数的计算”.m4a││   │   ├── 2. 如何教孩子“数的计算”2.jpg││   │   ├── 3. 如何教孩子认识“量”.jpg││   │   ├── 3. 如何教孩子认识“量”.m4a││   │   ├── 3. 如何教孩子认识“量”2.jpg││   │   ├── 4. 如何带孩子进入“量的测量”.jpg││   │   ├── 4. 如何带孩子进入“量的测量”.m4a││   │   ├── 4. 如何带孩子进入“量的测量”2.jpg││   │   ├── 5. 如何教孩子认识时间.jpg││   │   ├── 5. 如何教孩子认识时间.m4a││   │   ├── 5. 如何教孩子认识时间2.jpg││   │   ├── 6. 如何教孩子认识空间中的图形.jpg││   │   ├── 6. 如何教孩子认识空间中的图形.m4a││   │   ├── 6. 如何教孩子认识空间中的图形2.jpg││   │   ├── 7. 如何教孩子理解空间方位关系.jpg││   │   ├── 7. 如何教孩子理解空间方位关系.m4a││   │   ├── 7. 如何教孩子理解空间方位关系2.jpg││   │   ├── 8. 如何培养孩子的逻辑思维.jpg││   │   ├── 8. 如何培养孩子的逻辑思维.m4a││   │   ├── 8. 如何培养孩子的逻辑思维2.jpg││   │   ├── 9. 创建数学家庭.jpg││   │   ├── 9. 创建数学家庭.m4a││   │   ├── 9. 创建数学家庭2.jpg││   │   ├── 【试听】你才是孩子最好的老师.jpg││   │   ├── 【试听】你才是孩子最好的老师.m4a││   │   ├── 【试听】你才是孩子最好的老师2.jpg││   │   └── 如何开发孩子的数学潜力.jpg││   ├── 如何开发孩子的英语潜力││   │   ├── 1. 儿童英语启蒙的目标.jpg││   │   ├── 1. 儿童英语启蒙的目标.m4a││   │   ├── 1. 儿童英语启蒙的目标2.jpg││   │   ├── 2. 如何用游戏创造英语环境.jpg││   │   ├── 2. 如何用游戏创造英语环境.m4a││   │   ├── 2. 如何用游戏创造英语环境2.jpg││   │   ├── 3. 英文读物怎么挑.jpg││   │   ├── 3. 英文读物怎么挑.m4a││   │   ├── 3. 英文读物怎么挑2.jpg││   │   ├── 4. 英语阅读四步法.jpg││   │   ├── 4. 英语阅读四步法.m4a││   │   ├── 4. 英语阅读四步法2.jpg││   │   ├── 5. 怎么组合使用分级书单.jpg││   │   ├── 5. 怎么组合使用分级书单.m4a││   │   ├── 6. 如何用好外教.jpg││   │   ├── 6. 如何用好外教.m4a││   │   ├── 6. 如何用好外教2.jpg││   │   ├── 7. 书写英文怎么开始.jpg││   │   ├── 7. 书写英文怎么开始.m4a││   │   ├── 7. 书写英文怎么开始2.jpg││   │   ├── 【试听】英语启蒙不是抢跑.jpg││   │   ├── 【试听】英语启蒙不是抢跑.m4a││   │   ├── 【试听】英语启蒙不是抢跑2.jpg││   │   └── 如何开发孩子的英语潜力.png││   ├── 如何开发孩子的阅读潜力││   │   ├── 1. 翻书期:让孩子认识“书”并爱上它.jpg││   │   ├── 1. 翻书期:让孩子认识“书”并爱上它.m4a││   │   ├── 1. 翻书期:让孩子认识“书”并爱上它2.jpg││   │   ├── 2. 图片期:一步步把主动权交给孩子.jpg││   │   ├── 2. 图片期:一步步把主动权交给孩子.m4a││   │   ├── 2. 图片期:一步步把主动权交给孩子2.jpg││   │   ├── 3. 故事期:有讨论的阅读才是好阅读.jpg││   │   ├── 3. 故事期:有讨论的阅读才是好阅读.m4a││   │   ├── 3. 故事期:有讨论的阅读才是好阅读2.jpg││   │   ├── 4. 文字期:做好两件事,帮孩子高效认字.jpg││   │   ├── 4. 文字期:做好两件事,帮孩子高效认字.m4a││   │   ├── 4. 文字期:做好两件事,帮孩子高效认字2.jpg││   │   ├── 5. 怎样在阅读中发展语言能力.jpg││   │   ├── 5. 怎样在阅读中发展语言能力.m4a││   │   ├── 5. 怎样在阅读中发展语言能力2.jpg││   │   ├── 6. 怎样在阅读中发展认知能力.jpg││   │   ├── 6. 怎样在阅读中发展认知能力.m4a││   │   ├── 6. 怎样在阅读中发展认知能力2.jpg││   │   ├── 7. 怎样在阅读中提高孩子的情商.jpg││   │   ├── 7. 怎样在阅读中提高孩子的情商.m4a││   │   ├── 7. 怎样在阅读中提高孩子的情商2.jpg││   │   ├── 【试听】你真的会给孩子读绘本吗?.jpg││   │   ├── 【试听】你真的会给孩子读绘本吗?.m4a││   │   ├── 【试听】你真的会给孩子读绘本吗?2.jpg││   │   └── 如何开发孩子的阅读潜力.png││   ├── 如何快速提升职场形象·男篇││   │   ├── 0西装是职场形象的神器.jpg││   │   ├── 0西装是职场形象的神器.mp3││   │   ├── 0西装是职场形象的神器2.jpg││   │   ├── 1男士着装的场合区分.jpg││   │   ├── 1男士着装的场合区分.mp3││   │   ├── 1男士着装的场合区分2.jpg││   │   ├── 2西装造型从衬衫开始.jpg││   │   ├── 2西装造型从衬衫开始.mp3││   │   ├── 2西装造型从衬衫开始2.jpg││   │   ├── 2西装造型从衬衫开始3.jpg││   │   ├── 3正式西装.jpg││   │   ├── 3正式西装.mp3││   │   ├── 3正式西装2.jpg││   │   ├── 3正式西装3.jpg││   │   ├── 4休闲西装.jpg││   │   ├── 4休闲西装.mp3││   │   ├── 4休闲西装2.jpg││   │   ├── 5西装的灵魂:领带.jpg││   │   ├── 5西装的灵魂:领带.mp3││   │   ├── 5西装的灵魂:领带2.jpg││   │   ├── 5西装的灵魂:领带3.jpg││   │   ├── 6品味提升,用好西装配件.jpg││   │   ├── 6品味提升,用好西装配件.mp3││   │   ├── 6品味提升,用好西装配件2.jpg││   │   ├── 7如何穿好西装.jpg││   │   ├── 7如何穿好西装.mp3││   │   └── 7如何穿好西装2.jpg││   ├── 如何培养面向未来的孩子││   │   ├── 1. 好公司会录用什么样的年轻人.jpg││   │   ├── 1. 好公司会录用什么样的年轻人.mp3││   │   ├── 1. 好公司会录用什么样的年轻人2.jpg││   │   ├── 2. 教育孩子最重要的四件事.jpg││   │   ├── 2. 教育孩子最重要的四件事.mp3││   │   ├── 2. 教育孩子最重要的四件事2.jpg││   │   ├── 3. 教育孩子不必花大力气的事3.jpg││   │   ├── 3. 教育孩子不必花大力气的事3.mp3││   │   ├── 4. 用工作方法培养孩子2.jpg││   │   ├── 4. 用工作方法培养孩子2.mp3││   │   ├── 4. 用工作方法培养孩子4.jpg││   │   ├── 5. 养育孩子反向提高职业能力5.jpg││   │   ├── 5. 养育孩子反向提高职业能力5.mp3││   │   ├── 6. 职场妈妈的时间管理.jpg││   │   ├── 6. 职场妈妈的时间管理.mp3││   │   ├── 7. 组建团队,不要一人战斗.jpg││   │   ├── 7. 组建团队,不要一人战斗.mp3││   │   ├── 7. 组建团队,不要一人战斗2.jpg││   │   ├── 【试听】为什么要面向未来培养孩子.jpg││   │   ├── 【试听】为什么要面向未来培养孩子.mp3││   │   └── 如何培养面向未来的孩子.jpg││   ├── 如何用着装提升职场力││   │   ├── 1. 职场着装的四个层级.mp3││   │   ├── 1职场着装的四个层级1.jpg││   │   ├── 2. 穿得对比穿得美更重要.mp3││   │   ├── 2穿得对比穿得美更重要1.jpg│   │   │├── 2穿得对比穿得美更重要2.jpg││   │   ├── 3. 职场女性穿衣基本面.mp3││   │   ├── 3职场女性穿衣基本面1.jpg││   │   ├── 3职场女性穿衣基本面2.jpg││   │   ├── 3职场女性穿衣基本面3.jpg││   │   ├── 4 怎么让衣服成为气场助攻1.jpg││   │   ├── 4 怎么让衣服成为气场助攻2.jpg││   │   ├── 4. 怎么让衣服成为气场助攻.mp3││   │   ├── 5. 如何少花钱还能让自己显得贵.mp3││   │   ├── 5如何少花钱还能让自己显得贵1.jpg││   │   ├── 5如何少花钱还能让自己显得贵2.jpg││   │   ├── 6. 穿衣升级必技.mp3││   │   ├── 6穿衣升级必技1.jpg││   │   ├── 6穿衣升级必技2.jpg││   │   ├── 6穿衣升级必技3.jpg││   │   ├── Screenshot_2018-02-10-13-53-10.jpg││   │   ├── 【试听】为何你要学习职场穿衣法则.mp3││   │   ├── 【试听】为何你要学习职场穿衣法则1.jpg││   │   ├── 【试听】为何你要学习职场穿衣法则2.jpg││   │   └── 课程介绍.jpg││   ├── 王 雨 豪· 《怎样 成 为 演 讲 的 高 手 》││   │   ├── 00【试听】你为什么要学会演讲││   │   │├── 0’0’【’试’听’】’你’为’什’么’要’学’会’演’讲’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’.png││   │   │├── 0’0’【’试’听’】’你’为’什’么’要’学’会’演’讲’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 0’0’【’试’听’】’你’为’什’么’要’学’会’演’讲’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 01. 带你认识演讲的本质││   │   │├── 0’1’.’带’你’认’识’演’讲’的’本’质’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   │├── 0’1’.’带’你’认’识’演’讲’的’本’质’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 0’1’.’带’你’认’识’演’讲’的’本’质’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 02. 以终为始,明确演讲目标││   │   │├── 0’2’.’以’终’为’始’,’明’确’演’讲’目’标’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 0’2’.’以’终’为’始’,’明’确’演’讲’目’标’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 03. 揭秘演讲的结构之美││   │   │├── 0’3’.’揭’秘’演’讲’的’结’构’之’美’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   │├── 0’3’.’揭’秘’演’讲’的’结’构’之’美’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 0’3’.’揭’秘’演’讲’的’结’构’之’美’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 04. 演讲就是讲故事││   │   │├── 0’4’.’演’讲’就’是’讲’故’事’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   │├── 0’4’.’演’讲’就’是’讲’故’事’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 0’4’.’演’讲’就’是’讲’故’事’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 05. 如何在演讲前克服紧张││   │   │├── 0’5’.’如’何’在’演’讲’前’克’服’紧’张’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   │├── 0’5’.’如’何’在’演’讲’前’克’服’紧’张’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 0’5’.’如’何’在’演’讲’前’克’服’紧’张’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 06. 演讲的开场和结尾││   │   │├── 0’6’.’演’讲’的’开’场’和’结’尾’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   │├── 0’6’.’演’讲’的’开’场’和’结’尾’3’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   │├── 0’6’.’演’讲’的’开’场’和’结’尾’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 0’6’.’演’讲’的’开’场’和’结’尾’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 07. 幽默的奥义,如何在台上抖包袱││   │   │├── 0’7’.’幽’默’的’奥’义’,’如’何’在’台’上’抖’包’袱’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   │├── 0’7’.’幽’默’的’奥’义’,’如’何’在’台’上’抖’包’袱’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   │└── 0’7’.’幽’默’的’奥’义’如’何’在’台’上’抖’包’袱’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’.mp3││   │   ├──08. 演讲中的幻灯片││   │   │├── 0’8’.’演’讲’中’的’幻’灯’片’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   │├── 0’8’.’演’讲’中’的’幻’灯’片’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 0’8’.’演’讲’中’的’幻’灯’片’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 09. 像明星一样的舞台呈现││   │   │├── 0’9’.’像’明’星’一’样’的’舞’台’呈’现’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   │├── 0’9’.’像’明’星’一’样’的’舞’台’呈’现’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 0’9’.’像’明’星’一’样’的’舞’台’呈’现’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 10. 打造你自己的演讲风格││   │   │├── 1’0’.’打’造’你’自’己’的’演’讲’风’格’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   │├── 1’0’.’打’造’你’自’己’的’演’讲’风’格’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 1’0’.’打’造’你’自’己’的’演’讲’风’格’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── xiaoxiaotao_副本.jpg││   │   └── 王’雨’豪’·’《’怎’样’成’为’演’讲’的’高’手’》’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   ├── 像证券交易员一样思考和行动││   │   ├── 00【试听】这堂课能为你带来什么.jpg││   │   ├── 00【试听】这堂课能为你带来什么.mp3││   │   ├── 01理解市场.jpg││   │   ├── 01理解市场.mp3││   │   ├── 01理解市场2.jpg││   │   ├── 02理解“绝招”.jpg││   │   ├── 02理解“绝招”.mp3││   │   ├── 02理解“绝招”2.jpg││   │   ├── 03纪律养成和心态滋养.jpg││   │   ├── 03纪律养成和心态滋养.mp3││   │   ├── 03纪律养成和心态滋养2.jpg││   │   ├── 04衡量性价比.jpg││   │   ├── 04衡量性价比.mp3││   │   ├── 04衡量性价比2.jpg││   │   ├── 05真正理解体会.jpg││   │   ├── 05真正理解体会.mp3││   │   └── 05真正理解体会2.jpg││   ├── 小 课 题 丨 严 伯 钧如 何 听 一 场 音 乐 会││   │   ├──1.音乐会分这5种││   │   │├── 1’.’音’乐’会’分’这’5’种’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp4││   │   │└── 1’.’音’乐’会’分’这’5’种’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 2.死守音乐会礼仪,就太新手了││   │   │├── 2’.’死’守’音’乐’会’礼’仪’,’就’太’新’手’了’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp4││   │   │└── 2’.’死’守’音’乐’会’礼’仪’,’就’太’新’手’了’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 3.如何挑选乐团││   │   │├── 3’.’如’何’挑’选’乐’团’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp4││   │   │└── 3’.’如’何’挑’选’乐’团’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 4.剧场里,最好的座位是││   │   │├── 4’.’剧’场’里’,’最’好’的’座’位’是’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp4││   │   │└── 4’.’剧’场’里’,’最’好’的’座’位’是’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 5.指挥到底有没有用││   │   │├── 5’.’指’挥’到’底’有’没’有’用’(’1’)’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp4││   │   │└── 5’.’指’挥’到’底’有’没’有’用’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 6.乐器之间的鄙视链││   │   │├── 6’.’乐’器’之’间’的’鄙’视’链’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp4││   │   │└── 6’.’乐’器’之’间’的’鄙’视’链’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 7.熟练吐槽乐器演奏││   │   │├── 7’.’熟’练’吐’槽’乐’器’演’奏’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp4││   │   │   └──7’.’熟’练’吐’槽’乐’器’演’奏’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 8【彩蛋】中国最好的古典乐││   │   │├── 8’【’彩’蛋’】’中’国’最’好’的’古’典’乐’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’.png││   │   │└── 【’彩’蛋’】’中’国’最’好’的’古’典’乐’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp4││   │   ├── 【导言】你能从这门课听到什么?││   │   │├── 【’导’言’】’你’能’从’这’门’课’听’到’什’么’?’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp4││   │   │└── 小’课’题’丨’如’何’听’一’场’音’乐’会’课’程’表’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   ├── 徐 小 平 讲 创 业 基 本 功││   │   ├── 1’.’如’何’寻’找’创’业’想’法’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 1’.’如’何’寻’找’创’业’想’法’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp4││   │   ├── 2’.’如’何’组’建’创’业’团’队’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 2’.’如’何’组’建’创’业’团’队’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp4││   │   ├── 3’.’如’何’进’行’创’业’融’资’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 3’.’如’何’进’行’创’业’融’资’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp4││   │   ├── 4’.’互’动’徐’小’平’课’堂’问’答’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 4’.’互’动’徐’小’平’课’堂’问’答’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp4││   │   ├── xiaoxiaotao_副本.jpg││   │   ├── 试’听’徐’小’平’金’句’集’锦’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   └── 试’听’徐’小’平’金’句’集’锦’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp4││   ├── 有 效 训 练 你 的 研 究能 力││   │   ├── 1’.’研’究’必’备’的’三’种’意’识’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 1’.’研’究’必’备’的’三’种’意’识’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 1’.’研’究’必’备’的’三’种’意’识’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 2’.’搜’集’资’料’:’足’量’,’但’节’制’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 2’.’搜’集’资’料’:’足’量’,’但’节’制’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 2’.’搜’集’资’料’:’足’量’,’但’节’制’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 3’.’处’理’资’料’:’运’用’批’判’性’思’维’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 3’.’处’理’资’料’:’运’用’批’判’性’思’维’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 3’.’处’理’资’料’:’运’用’批’判’性’思’维’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 4’.’创’造’输’出’:’督’促’研’究’的’完’成’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg│   ││   ├── 4’.’创’造’输’出’:’督’促’研’究’的’完’成’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 4’.’创’造’输’出’:’督’促’研’究’的’完’成’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 5’.’学’术’论’文’的’写’作’要’点’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 5’.’学’术’论’文’的’写’作’要’点’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 5’.’学’术’论’文’的’写’作’要’点’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 【’试’听’】’你’为’什’么’要’具’备’研’究’能’力’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 【’试’听’】’你’为’什’么’要’具’备’研’究’能’力’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   └── 课’表’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   ├── 有效提升你的职场价值││   │   ├── 1. 谁在决定你的晋升.m4a││   │   ├── 1谁在决定你的晋升.jpg││   │   ├── 2. 学会“聪明地工作”.m4a││   │   ├── 2学会“聪明地工作”.jpg││   │   ├── 3 职场领导力的自我养成.jpg││   │   ├── 3. 职场领导力的自我养成.m4a││   │   ├── 4. 有效提升职场能见度.m4a││   │   ├── 4有效提升职场能见度.jpg││   │   ├── 5. 把握外部晋升机会.m4a││   │   ├── 5把握外部晋升机会.jpg││   │   ├── 6. 开放的职场心态和“隐晋升”.m4a││   │   ├── 6开放的职场心态和“隐晋升”.jpg││   │   ├── 【试听】重新认识职场价值.jpg││   │   ├── 【试听】重新认识职场价值.m4a││   │   ├── 课程目录.png││   │   └── 有效提升你的职场价值课程介绍.jpg││   ├── 有效提升你的职场说服力││   │   ├── 1. 职场说服的核心思路.jpg││   │   ├── 1. 职场说服的核心思路.mp3││   │   ├── 1. 职场说服的核心思路2.jpg││   │   ├── 2. 如何有效陈述一个主张.jpg│   │   │├── 2. 如何有效陈述一个主张.mp3││   │   ├── 2. 如何有效陈述一个主张2.jpg││   │   ├── 3. 被拒绝后如何扭转局面.jpg││   │   ├── 3. 被拒绝后如何扭转局面.mp3││   │   ├── 3. 被拒绝后如何扭转局面2.jpg││   │   ├── 4. 开会时的说服技巧.jpg││   │   ├── 4. 开会时的说服技巧.mp3││   │   ├── 4. 开会时的说服技巧2.jpg││   │   ├── 5. 说服上级的注意事项.jpg││   │   ├── 5. 说服上级的注意事项.mp3││   │   ├── 5. 说服上级的注意事项2.jpg││   │   ├── 【试听】为什么你需要学习“职场说服”.jpg││   │   ├── 【试听】为什么你需要学习“职场说服”.mp3││   │   └── 有效提升你的职场说服力.jpg││   ├── 有效提升与陌生人的社交能力││   │   ├── 1. 闲谈是社交的敲门砖.m4a││   │   ├── 1闲谈是社交的敲门砖1.jpg││   │   ├── 1闲谈是社交的敲门砖2.jpg││   │   ├── 1闲谈是社交的敲门砖3.jpg││   │   ├── 1闲谈是社交的敲门砖4.jpg││   │   ├── 2. 闲谈是社交的敲门砖.m4a││   │   ├── 2闲谈是社交的敲门砖1.jpg││   │   ├── 2闲谈是社交的敲门砖2.jpg││   │   ├── 2闲谈是社交的敲门砖3.jpg││   │   ├── 3. 交谈:把握往来的节奏.m4a││   │   ├── 3交往 把握往来的节奏1.jpg││   │   ├── 3交往 把握往来的节奏2.jpg││   │   ├── 3交往 把握往来的节奏3.jpg││   │   ├── 4 怎样驾驭闲谈的高潮和结束4.jpg││   │   ├── 4. 怎样驾驭闲谈的高潮和结束.m4a││   │   ├── 4怎样驾驭闲谈的高潮和结束1.jpg││   │   ├── 4怎样驾驭闲谈的高潮和结束2.jpg││   │   ├── 4怎样驾驭闲谈的高潮和结束4.jpg││   │   ├── 4怎样驾驭闲谈的高潮和结束5.jpg││   │   ├── 5. 关于闲谈,日常可做的素材积累.m4a││   │   ├── 5关于闲谈日常可做的素材积累1.jpg││   │   ├── 5关于闲谈日常可做的素材积累2.jpg││   │   ├── 5关于闲谈日常可做的素材积累3.jpg││   │   ├── 5关于闲谈日常可做的素材积累4.jpg││   │   ├── 6. 多人聊天时,好用的技巧.m4a││   │   ├── 6多人聊天时好用的技巧.jpg││   │   ├── 6多人聊天时好用的技巧2.jpg││   │   ├── 6多人聊天时好用的技巧3.jpg││   │   ├── 6多人聊天时好用的技巧4.jpg││   │   ├── 【试听】为什么你需要学会闲谈.m4a││   │   ├── 【试听】为什么你需要学会闲谈1.jpg││   │   ├── 【试听】为什么你需要学会闲谈2.jpg││   │   ├── 答疑二:如何与有好感的异性搭话.jpg││   │   ├── 答疑二:如何与有好感的异性搭话3.jpg││   │   ├── 答疑三:微信聊天的特殊技巧.jpg││   │   ├── 答疑三:微信聊天的特殊技巧2.jpg││   │   ├── 答疑四:如何与认识但不熟悉的人聊天.jpg││   │   ├── 答疑四:如何与认识但不熟悉的人聊天2.jpg││   │   ├── 答疑一:交谈时,怎样使用眼神.jpg││   │   ├── 课程表.jpg││   │   ├── 课程表.png││   │   └── 课程介绍.jpg││   ├── 有效训-练你的幽默感││   │   ├── 1’.’ ’幽’默’的’本’质’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 1’.’ ’幽’默’的’本’质’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 1’.’ ’幽’默’的’本’质’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 2’.’ ’段’子’的’基’本’公’式’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 2’.’ ’段’子’的’基’本’公’式’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 3’.’ ’幽’默’地’表’达’观’点’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 3’.’ ’幽’默’地’表’达’观’点’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 3’.’ ’幽’默’地’表’达’观’点’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 4’.’ ’吐’槽’和’自’嘲’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 4’.’ ’吐’槽’和’自’嘲’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 4’.’ ’吐’槽’和’自’嘲’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 5’.’ ’幽’默’地’化’解’尴’尬’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 5’.’ ’幽’默’地’化’解’尴’尬’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 5’.’ ’幽’默’地’化’解’尴’尬’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 6’.’ ’给’女’性’的’特’别’建’议’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 6’.’ ’给’女’性’的’特’别’建’议’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 6’.’ ’给’女’性’的’特’别’建’议’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 【’试’听’】’为’什’么’你’需’要’幽’默’感’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   └── 有’效’训’练’你’的’幽’默’感’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   ├── 有效训练你的结构化思维││   │   ├── 1. 什么是结构化思维.jpg││   │   ├── 1. 什么是结构化思维.mp3││   │   ├── 2. 怎样识别筛选信息.jpg││   │   ├── 2. 怎样识别筛选信息.mp3││   │   ├── 2. 怎样识别筛选信息2.jpg││   │   ├── 3. 怎样归纳整理信息.jpg││   │   ├── 3. 怎样归纳整理信息.mp3││   │   ├── 3. 怎样归纳整理信息2.jpg││   │   ├── 4. 怎样提炼信息结论.jpg││   │   ├── 4. 怎样提炼信息结论.mp3││   │   ├── 4. 怎样提炼信息结论2.jpg││   │   ├── 5. 怎样清晰表达信息.jpg││   │   ├── 5. 怎样清晰表达信息.mp3││   │   ├── 5. 怎样清晰表达信息2.jpg││   │   ├── 【试听】你为什么要学习结构化思维.jpg││   │   ├── 【试听】你为什么要学习结构化思维.mp3││   │   └── 有效训练你的结构化思维.jpg││   ├── 有效训练你的随机应变能力││   │   ├── 1先学会说Yes and.mp3││   │   ├── 1先学会说Yesand1.jpg││   │   ├── 1先学会说Yesand2.jpg││   │   ├── 1先学会说Yesand3.jpg││   │   ├── 2找到团队的集体心流.mp3││   │   ├── 2找到团队的集体心流1.jpg││   │   ├── 2找到团队的集体心流2.jpg││   │   ├── 2找到团队的集体心流3.jpg││   │   ├── 3大脑空白学会制造创意.mp3││   │   ├── 3大脑空白学会制造创意1.jpg││   │   ├── 3大脑空白学会制造创意2.jpg││   │   ├── 3大脑空白学会制造创意3.jpg││   │   ├── 4快速应变把错误当礼物.mp3││   │   ├── 4快速应变把错误当礼物1.jpg││   │   ├── 4快速应变把错误当礼物2.jpg││   │   ├── 4快速应变把错误当礼物3.jpg││   │   ├── 5提升表现力和感染力.mp3││   │   ├── 5提升表现力和感染力1.jpg││   │   ├── 5提升表现力和感染力2.jpg││   │   ├── 5提升表现力和感染力3.jpg││   │   ├── 【试听】怎样训练你的随机应变能力.mp3││   │   ├── 【试听】怎样训练你的随机应变能力1.jpg││   │   ├── 【试听】怎样训练你的随机应变能力2.jpg││   │   ├── 课程表.jpg││   │   └── 课程介绍.jpg││   ├── 怎 样 让你 的 声 音更 有 魅力││   │   ├── 00.你能从这门课听到什么││   │   │├── 0’0’.’你’能’从’这’门’课’听’到’什’么’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │   └── 0’0’.’你’能’从’这’门’课’听’到’什’么’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 01.什么是好声音││   │   │├── 0’1’.’什’么’是’好’声’音’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 0’1’.’什’么’是’好’声’音’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 02.怎样才能科学用声││   │   │├── 0’2’.’怎’样’才’能’科’学’用’声’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 0’2’.’怎’样’才’能’科’学’用’声’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 03.懒人练声法││   │   │├── 0’3’.’懒’人’练’声’法’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3│   │││   └── 0’3’.’懒’人’练’声’法’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 04.怎样发准一个音││   │   │├── 0’4’.’怎’样’发’准’一’个’音’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 0’4’.’怎’样’发’准’一’个’音’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 05.快速改善你的地方口音││   │   │├── 0’5’.’快’速’改’善’你’的’地’方’口’音’1’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 0’5’.’快’速’改’善’你’的’地’方’口’音’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 06.怎样表达才能说服别人││   │   │├── 0’6’.’怎’样’表’达’才’能’说’服’别’人’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 0’6’.’怎’样’表’达’才’能’说’服’别’人’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 07.【总结】一起来复习下这门课││   │   │└── 0’7’.’【’总’结’】’一’起’来’复’习’下’这’门’课’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’.mp3││   ├── 怎 样 写 出 吸 引 人 的 好 文章││   │   ├── 0’.’给’你’一’套’“’注’意’力’写’作’”’法’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 0’.’给’你’一’套’“’注’意’力’写’作’”’法’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 1’ ’ ’ ’.’ ’ ’ ’建’ ’ ’ ’立’ ’ ’ ’用’ ’’ ’户’ ’ ’ ’思’ ’ ’ ’维’ ’ ’ ’’ ’ ’ ’ ’ ’                                                .mp3││   │   ├── 1’ ’ ’ ’.’ ’ ’ ’建’ ’ ’ ’立’ ’ ’ ’用’ ’’ ’户’ ’ ’ ’思’ ’ ’ ’维’ ’ ’ ’2 ’ ’ ’ ’ ’ ’                                                .png││   │   ├── 1’.’建’立’用’户’思’维’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 1’.’建’立’用’户’思’维’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 1’.’建’立’用’户’思’维’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 2’ ’ ’ ’.’ ’ ’ ’如’ ’ ’ ’何’ ’ ’ ’起’ ’’ ’一’ ’ ’ ’个’ ’ ’ ’好’ ’ ’ ’标’ ’ ’ ’题’’                                                   .mp3││   │   ├── 2’.’如’何’起’一’个’好’标’题’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 2’.’如’何’起’一’个’好’标’题’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 3’ ’ ’ ’.’ ’ ’ ’怎’ ’ ’ ’么’ ’ ’ ’设’ ’’ ’计’ ’ ’ ’行’ ’ ’ ’文’ ’ ’ ’节’ ’ ’ ’奏’’                                                   .png││   │   ├── 3’ ’ ’ ’.’ ’ ’ ’怎’ ’ ’ ’么’ ’ ’ ’设’ ’’ ’计’ ’ ’ ’行’ ’ ’ ’文’ ’ ’ ’节’ ’ ’ ’奏’’2                                                 .png││   │   ├── 3’.’怎’么’设’计’行’文’节’奏’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 3’.’怎’么’设’计’行’文’节’奏’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 3’.’怎’么’设’计’行’文’节’奏’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 4’ ’ ’ ’.’ ’ ’ ’怎’ ’ ’ ’么’ ’ ’ ’有’ ’’ ’效’ ’ ’ ’提’ ’ ’ ’升’ ’ ’ ’文’ ’ ’ ’采’’                                                   .mp3││   │   ├── 4’ ’ ’ ’.’ ’ ’ ’怎’ ’ ’ ’么’ ’ ’ ’有’ ’’ ’效’ ’ ’ ’提’ ’ ’ ’升’ ’ ’ ’文’ ’ ’ ’采’’                                                   .png││   │   ├── 4’ ’ ’ ’.’ ’ ’ ’怎’ ’ ’ ’么’ ’ ’ ’有’ ’’ ’效’ ’ ’ ’提’ ’ ’ ’升’ ’ ’ ’文’ ’ ’ ’采’’2                                                 .png││   │   ├── 4’.’怎’么’有’效’提’升’文’采’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 4’.’怎’么’有’效’提’升’文’采’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 4’.’怎’么’有’效’提’升’文’采’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 5’ ’ ’ ’.’ ’ ’ ’注’ ’ ’ ’意’ ’ ’ ’力’ ’’ ’写’ ’ ’ ’作’ ’ ’ ’的’ ’ ’ ’日’ ’ ’ ’常’’训   练                                              .mp3││   │   ├── 5’ ’ ’ ’.’ ’ ’ ’注’ ’ ’ ’意’ ’ ’ ’力’ ’’ ’写’ ’ ’ ’作’ ’ ’ ’的’ ’ ’ ’日’ ’ ’ ’常’’训   练                                             .png││   │   ├── 5’.’注’意’力’写’作’的’日’常’训’练’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 5’.’注’意’力’写’作’的’日’常’训’练’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 5’.’注’意’力’写’作’的’日’常’训’练’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 课’ ’ ’ ’程’ ’ ’ ’大’ ’ ’ ’纲’ ’’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’                                             .png││   │   ├── 课’程’大’纲’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   └── 怎’样’写’出’吸’引’人’的’好’文’章’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   ├── 怎样成为精力管理的高手││   │   ├── 00【试听】你为什么需要管理精力.jpg││   │   ├── 00【试听】你为什么需要管理精力.mp3││   │   ├── 01精力管理的金字塔模型.jpg││   │   ├── 01精力管理的金字塔模型.mp3││   │   ├── 02怎样设计最佳运动方案.jpg││   │   ├── 02怎样设计最佳运动方案.mp3│   ││   ├── 03吃对了,就不会累.jpg││   │   ├── 03吃对了,就不会累.mp3││   │   ├── 04睡得好,能提升你的决策水平.jpg││   │   ├── 04睡得好,能提升你的决策水平.mp3││   │   ├── 05怎样击退这些消磨意志的疾病.jpg││   │   ├── 05怎样击退这些消磨意志的疾病.mp3││   │   ├── 06控制情绪,缓解焦虑.jpg││   │   ├── 06控制情绪,缓解焦虑.mp3││   │   ├── 07高效使用你的精力.jpg││   │   ├── 07高效使用你的精力.mp3││   │   ├── 08.0给你一张行动清单.jpg││   │   ├── 08.0给你一张行动清单.mp3││   │   ├── 08.1【练习1】情绪热启动练习.jpg││   │   ├── 08.1【练习1】情绪热启动练习.mp3││   │   ├── 08.2【练习2】冥想呼吸练习.jpg││   │   └── 08.2【练习2】冥想呼吸练习.mp3││   ├── 怎样成为人脉管理的高手││   │   ├── 1. 可视化盘点自己的人脉.jpg││   │   ├── 1. 可视化盘点自己的人脉.m4a││   │   ├── 1. 可视化盘点自己的人脉2.jpg││   │   ├── 2. 维护和升级长久的友谊2.jpg││   │   ├── 2. 维护和升级长久的友谊2.m4a││   │   ├── 2. 维护和升级长久的友谊3.jpg││   │   ├── 3. 找到并联系你的目标人物.jpg││   │   ├── 3. 找到并联系你的目标人物.m4a││   │   ├── 3. 找到并联系你的目标人物2.jpg││   │   ├── 4. 让新朋友喜欢你,愿意帮你.jpg││   │   ├── 4. 让新朋友喜欢你,愿意帮你.m4a││   │   ├── 4. 让新朋友喜欢你,愿意帮你2.jpg││   │   ├── 5. 如何优雅地求助.jpg││   │   ├── 5. 如何优雅地求助.m4a││   │   ├── 5. 如何优雅地求助2.jpg││   │   ├── 6. 通过会议和社群,加速社交效率.jpg││   │   ├── 6. 通过会议和社群,加速社交效率.m4a││   │   ├── 6. 通过会议和社群,加速社交效率2.jpg││   │   ├── 7. 更新人脉的三个原则.jpg││   │   ├── 7. 更新人脉的三个原则.m4a││   │   ├── 7. 更新人脉的三个原则2.jpg││   │   ├── 8. 在圈子之间,串联起新格局.jpg││   │   ├── 8. 在圈子之间,串联起新格局.m4a││   │   ├── 8. 在圈子之间,串联起新格局2.jpg││   │   ├── 【附】人脉管理工具包.jpg││   │   ├── 【附】人脉管理工具包.m4a││   │   ├── 【附】人脉管理工具包2.jpg││   │   ├── 【试听】为什么你需要人脉管理.jpg││   │   ├── 【试听】为什么你需要人脉管理.m4a││   │   ├── 课表.png││   │   ├── 联系人全息背景卡.png││   │   └── 人脉归档表.png││   ├── 怎样成为时间管理的高手││   │   ├── 1.计划:规划和备忘.jpg││   │   ├── 1.计划:规划和备忘.m4a││   │   ├── 1.计划:规划和备忘2.jpg││   │   ├── 2.行动:把时间变成产出.jpg││   │   ├── 2.行动:把时间变成产出.m4a││   │   ├── 2.行动:把时间变成产出2.jpg││   │   ├── 3.敏捷工作法:让计划赶上变化.jpg││   │   ├── 3.敏捷工作法:让计划赶上变化.m4a││   │   ├── 3.敏捷工作法:让计划赶上变化2.jpg││   │   ├── 4.管理合作者的时间.jpg││   │   ├── 4.管理合作者的时间.m4a││   │   ├── 4.管理合作者的时间2.jpg││   │   ├── 5.如何与忙碌相处.jpg││   │   ├── 5.如何与忙碌相处.m4a││   │   ├── 5.如何与忙碌相处2.jpg││   │   ├── 5.如何与忙碌相处3.jpg││   │   ├── 【试听】我为什么给你讲这堂课.jpg││   │   ├── 【试听】我为什么给你讲这堂课.m4a││   │   ├── 【试听】我为什么给你讲这堂课2.jpg││   │   ├── 【试听】我为什么给你讲这堂课3.jpg││   │   └── 怎样成为时间管理的高手.png││   ├── 怎样成为压力管理的高手││   │   ├── 1. 压力的真面目.jpg││   │   ├── 1. 压力的真面目.m4a││   │   ├── 2. 如何用“动”管理压力.jpg││   │   ├── 2. 如何用“动”管理压力.m4a││   │   ├── 2. 如何用“动”管理压力2.jpg││   │   ├── 3. 如何用“静”调节压力.jpg││   │   ├── 3. 如何用“静”调节压力.m4a││   │   ├── 3. 如何用“静”调节压力2.jpg││   │   ├── 4. 如何用自我对话应对压力.jpg││   │   ├── 4. 如何用自我对话应对压力.m4a││   │   ├── 4. 如何用自我对话应对压力2.jpg││   │   ├── 5. 如何对外求援缓解压力.jpg││   │   ├── 5. 如何对外求援缓解压力.m4a││   │   ├── 5. 如何对外求援缓解压力2.jpg││   │   ├── 【试听】压力没有那么坏.jpg││   │   ├── 【试听】压力没有那么坏.m4a│   │   │├── 【试听】压力没有那么坏2.jpg││   │   └── 怎样成为压力管理的高手.png││   ├── 怎样快 速提 升英语口语能力││   │   ├── 1’.’ ’发’好’元’音’,’口’音’超’过’8’0’%’的’人’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’.jpg││   │   ├── 1’.’ ’发’好’元’音’,’口’音’超’过’8’0’%’的’人’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 1’.’ ’发’好’元’音’,’口’音’超’过’8’0’%’的’人’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 2’.’ ’准’确’的’辅’音’,’是’地’道’的’关’键’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 2’.’ ’准’确’的’辅’音’,’是’地’道’的’关’键’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 2’.’ ’准’确’的’辅’音’,’是’地’道’的’关’键’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 3’.’ ’掌’握’重’音’,’单’词’句’子’有’节’奏’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 3’.’ ’掌’握’重’音’,’单’词’句’子’有’节’奏’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 3’.’ ’掌’握’重’音’,’单’词’句’子’有’节’奏’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 4’.’ ’口’语’表’达’要’简’单’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 4’.’ ’口’语’表’达’要’简’单’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 4’.’ ’口’语’表’达’要’简’单’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 5’.’ ’主’动’破’冰’,’让’对’话’进’行’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 5’.’ ’主’动’破’冰’,’让’对’话’进’行’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 5’.’ ’主’动’破’冰’,’让’对’话’进’行’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 6’.’ ’听’力’才’是’口’语’的’基’础’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 6’.’ ’听’力’才’是’口’语’的’基’础’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 6’.’ ’听’力’才’是’口’语’的’基’础’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 【’试’听’】’你’为’什’么’要’学’好’英’语’口’语’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 【’试’听’】’你’为’什’么’要’学’好’英’语’口’语’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 课’程’表’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   └── 怎’样’快’速’提’升’英’语’口’语’能’力’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg├── 得到专栏—精品课││   ├── 怎样快速搞懂一家公司││   │   ├── 0.【试听】你为什么需要快速搞懂一家公司.jpg││   │   ├── 0.【试听】你为什么需要快速搞懂一家公司.mp3││   │   ├── 1.研究公司需要的宏观视野.jpg││   │   ├── 1.研究公司需要的宏观视野.mp3││   │   ├── 2.判断行业发展空间.jpg││   │   ├── 2.判断行业发展空间.mp3││   │   ├── 3.判断行业所处阶段.jpg││   │   ├── 3.判断行业所处阶段.mp3││   │   ├── 4.搞懂行业竞争格局.jpg││   │   ├── 4.搞懂行业竞争格局.mp3││   │   ├── 5.认清公司的商业模式.jpg││   │   ├── 5.认清公司的商业模式.mp3││   │   ├── 6.找到公司的护城河.jpg││   │   ├── 6.找到公司的护城河.mp3││   │   ├── 7.洞察公司的“人”和“制度”.jpg││   │   ├── 7.洞察公司的“人”和“制度”.mp3││   │   ├── 7.洞察公司的“人”和“制度”2.jpg││   │   ├── 8.方法论和总结.jpg││   │   └── 8.方法论和总结.mp3││   ├── 怎样在股   市获得稳   健收   益││   │   ├── 1’.’ ’建’立’正’确’的’认’知’和’心’态’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 1’.’ ’建’立’正’确’的’认’知’和’心’态’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 1’.’ ’建’立’正’确’的’认’知’和’心’态’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 2’.’ ’投’资’股’市’需’要’的’基’础’知’识’和’技’能’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 2’.’ ’投’资’股’市’需’要’的’基’础’知’识’和’技’能’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’.jpg││   │   ├── 2’.’ ’投’资’股’市’需’要’的’基’础’知’识’和’技’能’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’.mp3││   │   ├── 3’.’ ’A’股’是’更’适’合’散’户’的’市’场’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 3’.’ ’A’股’是’更’适’合’散’户’的’市’场’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 3’.’ ’A’股’是’更’适’合’散’户’的’市’场’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 4’.’ ’如’何’找’到’好’公’司’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 4’.’ ’如’何’找’到’好’公’司’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 4’.’ ’如’何’找’到’好’公’司’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 5’.’ ’如’何’衡’量’股’票’贵’贱’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 5’.’ ’如’何’衡’量’股’票’贵’贱’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 5’.’ ’如’何’衡’量’股’票’贵’贱’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 6’.’ ’适’合’职’场’人’的’投’资’方’式’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 6’.’ ’适’合’职’场’人’的’投’资’方’式’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 6’.’ ’适’合’职’场’人’的’投’资’方’式’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 7’.’ ’避’开’陷’阱’和’骗’局’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 7’.’ ’避’开’陷’阱’和’骗’局’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 【’试’听’】’为’什’么’股’票’值’得’你’投’资’?’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   │   ├── 【’试’听’】’为’什’么’股’票’值’得’你’投’资’?’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   └── 怎’样’在’股’市’获’得’稳’健’收’益’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.jpg││   ├── 曾 鸣智 能 商 业 2 0讲││   │   ├── xiaoxiaotao_副本.jpg││   │   ├── 曾’鸣’0’7’1’5’~’创’造’力’革’命’第’四’次’组’织’创’新’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 曾’鸣’0’7’1’6’~’新’运’营’客’户’第’一’是’起’点’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 曾’鸣’0’7’1’7’~’新’定’位’点’线’面’体’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 曾’鸣’~’新’起’点’答’疑’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 曾’鸣’~’智’能’生’态’(’下’网’红’现’象’背’后’的’协’同’网’络’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 曾’鸣’~’互’联’网’×’传’统’产’业’的’重’构’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 曾’鸣’~’活’数’据’流’动’创’造’价’值’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 曾’鸣’~’联’互’网’互’联’网’的’本’质’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 曾’鸣’~’罗’振’宇’推’荐’通’向’未’来’的’路’标’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 曾’鸣’~’三’浪’并’发’如’何’做’战’略’选’择’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 曾’鸣’~’数’据’智’能’未’来’商’业’的’核’心’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 曾’鸣’~’网’络’协’同’U’b’e’r’错’在’哪’?’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 曾’鸣’~’新’文’明’未’来’究’竟’什’么’样’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 曾’鸣’~’新’战’略’高’效’的’反’馈’闭’环’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3│   │   │├── 曾’鸣’~’新’组’织’架’构’人’人’都’是’合’伙’人’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 曾’鸣’~’新’组’织’原’则’从’管’理’到’赋’能’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 曾’鸣’~’智’能’商’业’双’螺’旋’制’造’大’公’司’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 曾’鸣’~’智’能’商’业’向’精’细’和’准’确’升’维’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   ├── 曾’鸣’~’智’能’生’态’(’上’)’淘’宝’的’演’化’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   └── 曾’鸣’新’模’式’什’么’是’S’2’B’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   ├── 张 凯 ·怎 样成 为 快 速 阅 读 的 高 手││   │   ├── 0.你为什么需要快速阅读││   │   │├── 0’.’你’为’什’么’需’要’快’速’阅’读’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 0’.’你’为’什’么’需’要’快’速’阅’读’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 1.摆正阅读的三个心态││   │   │├── 1’.’摆’正’阅’读’的’三’个’心’态’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   │   ├──1’.’摆’正’阅’读’的’三’个’心’态’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 1’.’摆’正’阅’读’的’三’个’心’态’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 2.评测是为阅读蓄力││   │   │├── 2’.’评’测’是’为’阅’读’蓄’力’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 2’.’评’测’是’为’阅’读’蓄’力’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 3.速读就是找关键信息││   │   │├── 3’.’速’读’就’是’找’关’键’信’息’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   ││   ├── 3’.’速’读’就’是’找’关’键’信’息’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 3’.’速’读’就’是’找’关’键’信’息’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 4.能输出才是有效精读││   │   │├── 4’.’能’输’出’才’是’有’效’精’读’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   │   ├── 4’.’能’输’出’才’是’有’效’精’读’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 4’.’能’输’出’才’是’有’效’精’读’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   └── 张’凯’·’怎’样’成’为’快’速’阅’读’的’高’手’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   ├── 张 亮 有 效 打 造 你 的 个人 品牌││   │   ├── 0.你为什么必须运营个人品牌││   │   │├── 你’为’什’么’必’须’运’营’个’人’品’牌’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 你’为’什’么’必’须’运’营’个’人’品’牌’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 1.产品出发,明确“人设”││   │   │├── 1’.’产’品’出’发’,’明’确’“’人’设’”’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’.png││   │   │├── 1’.’产’品’出’发’,’明’确’“’人’设’”’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 1’.’产’品’出’发’,’明’确’“’人’设’”’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 2.选对渠道,建设认知││   │   │├── 2’.’选’对’渠’道’,’建’设’认’知’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   │├── 2’.’选’对’渠’道’,’建’设’认’知’3’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   │├── 2’.’选’对’渠’道’,’建’设’认’知’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 2’.’选’对’渠’道’,’建’设’认’知’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 3.持续输出,完成蓄势││   │   │├── 3’.’持’续’输’出’,’完’成’蓄’势’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   │├── 3’.’持’续’输’出’,’完’成’蓄’势’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 3’.’持’续’输’出’,’完’成’蓄’势’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 4.向外借力,成为主角││   │   │├── 4’.’向’外’借’力’,’成’为’主’角’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   │├── 4’.’向’外’借’力’,’成’为’主’角’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 4’.’向’外’借’力’,’成’为’主’角’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   ├── 5.数据反馈,升级品牌││   │   │├── 5’.’数’据’反’馈’,’升’级’品’牌’(’1’)’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3│   ││   │   ├── 5’.’数’据’反’馈’,’升’级’品’牌’2’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   │   │├── 5’.’数’据’反’馈’,’升’级’品’牌’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.mp3││   │   │└── 5’.’数’据’反’馈’,’升’级’品’牌’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’.png││   ├── 张遇升:怎样健康活过100岁││   │   ├── 0.致父母:活到100岁的正确方法││   │   │├── 0.致父母:活到100岁的正确方法.jpg││   │   │└── 0.致父母:活到100岁的正确方法.mp3││   │   ├── 1.长寿是由什么决定的││   │   │├── 1.长寿是由什么决定的.jpg││   │   │├── 1.长寿是由什么决定的.mp3││   │   │├── 1.长寿是由什么决定的2.jpg││   ││   └── 1.长寿是由什么决定的3.jpg││   │   ├── 2.如何做到“有盼头”和“不孤单”││   │   │├── 2.如何做到“有盼头”和“不孤单”.jpg││   │   │├── 2.如何做到“有盼头”和“不孤单”.mp3││   │   │└── 2.如何做到“有盼头”和“不孤单”2.jpg││   │   ├── 3.不舒服和生了病怎么办?││   │   │├── 3.不舒服和生了病怎么办?.jpg││   │   │├── 3.不舒服和生了病怎么办?.mp3││   │   │└── 3.不舒服和生了病怎么办?2.jpg││   │   ├── 4.如何战胜慢性病││   │   │├── 4.如何战胜慢性病.jpg││   │   │├── 4.如何战胜慢性病.mp3││   │   │├── 4.如何战胜慢性病2.jpg││   │   │└── 4.如何战胜慢性病3.jpg││   │   ├── 5.如何应对重大疾病││   │   │├── 5.如何应对重大疾病.jpg││   │   │├── 5.如何应对重大疾病.mp3││   │   │└── 5.如何应对重大疾病2.jpg││   │   ├── 6.如何科学看待保健品││   │   │├── 6.如何科学看待保健品.jpg││   │   │├── 6.如何科学看待保健品.mp3││   │   │└── 6.如何科学看待保健品2.jpg││   │   ├── 你为什么需要给父母一门健康课││   │   │├── 你为什么需要给父母一门健康课.jpg││   │   │└── 你为什么需要给父母一门健康课.mp3││   │   ├── 课程表.png││   │   └── 课程介绍.jpg
页: [1]
查看完整版本: 得到专栏——精品课合集2